Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Skøytesporten har en god sak!

Forutsatt god planlegging er moderne kunstisanlegg både miljøvennlige og lønnsomme for samfunnet. Ikke minst er anleggene miljø- og aktivitetsskapende i nærmiljøene. Den fremste oppgaven for skøyteforbund, krets og klubber er nå å sørge for at så vel politikere som folk flest får vite dette.

Bane-entusiasten Atle Bergseth hadde mange gode
argumenter for bygging av små rekutteringsanlegg.

Det lenge etterlengtede anleggsseminaret som skøyteforbundet avholdt på Gardermoen 4. juni, ble en klar bekreftelse på dette. 33 deltakere fra hele landet var møtt fram.

– Ingen idrett uten anlegg! Skøyteforbundet må inngå allianser og sørge for at informasjon er tilgjengelig både internt og ikke minst for allmenheten. Det er viktig å vise hvor stor skøytesporten egentlig er, sa redaktøren for bladet «Idrett & Anlegg», Erik Unaas ved avslutningen av seminaret.

– NSF må bli langt mer tydelig og aktiv på anleggssektoren. Klubbene har et stort behov for både faglig bistand og moralsk støtte. Forbundet bør utarbeide et kompendium for både store og små baner, og presisere «butikken» som ligger i nye anlegg, sa Leif-Harry Hansen fra Tromsø. Han berømmet skøyteforbundet for et flott og relevant seminar.

Små anlegg for islek
En av pådriverne for å få realisert et anleggsseminar i forbundsregi har vært Atle Bergseth. Lederen i NSFs anleggskomité Knut Ludahl berømmet Atle for hans uoppslitelige optimisme og engasjement for nye skøyteanlegg. I sitt innlegg snakket Atle om verdien av å gjøre isflater tilgjengelig, særlig med henblikk på allsidig skøytelek.

Atle viste til den store aktiviteten som i årevis har foregått på små islagte flater, tjern og sjøer gjennom generasjoner og konkluderte med at antall skøyteanlegg langt fra står i forhold til interessen. Andre idretter er forfordelt, mente han.

– For skøytesporten har konservativ tenkning har vært et hinder for bygging av nye anlegg. Det viktigste vi kan gjøre nå, er å bygge baner for for de minste, helst i nærområdene der folk bor. Vi må få ungene i gang mens de er i «den motoriske gullalder». Allsidig skøytelek er viktig, sa Atle.

– Målet for skøytesporten må være å ha et kunstisanlegg i hver kommune, og to-tre 400-metersbaner i hvert fylke, sa Atle og nevnte at friidrett som har 117 baner med fast dekke, mens skøyter til sammenlikning kun har 15 kunstisbaner.

Med stor entusiasme presenterte Atle også en rekke tegninger av småbaner i ulike varianter og som lett kan tilpasset det aktuelle arealet som er disponibelt.

Prosjektene må være troverdige
Vidar Havellen og Lars Magnussen fra Norconsult tok for seg kostnads- og nyttefaktorer ved utnyttelse av overskuddsvarmen fra kunstisbaner, konseptutvikling av anlegg for små isflater og ga praktiske råd om hvordan man går fram når et kunstisprosjekt skal igangsettes. Ikke minst er det viktig å vite hvilke tilskuddsordninger som kan benyttes.

Lars ga også en inngående beskrivelse av Arendals kunstisprosjekt, som nærmer seg ferdigstillelse.

– Det er ikke enkelt å starte og gjennomføre et kunstisprosjekt. Det er et knallhardt maratonløp. Skal man lykkes, må prosjektet være forankret i folket; det er viktig å finne medspillere utenfor skøytemiljøet, og prosjektet må hele tiden være troverdig og objektivt framstilt, sa Lars.

Narve Møgster fra Austevoll presenterte sitt opplegg for kunstis i forbindelse med ballbinge, der overskuddsvarmen skal benyttes til oppvarming av skole og gymsal. Han mente at slike små anlegg vil være ideelle langs vestlandskysten. Knut Ludahl understreket at slike prosjekter vil få full oppbacking fra skøyteforbundet.

Forbundet må bli mer synlig På spørsmål fra Knut om hva NSF kan gjøre, var det bred enighet i forsamlingen om at forbundet må bli langt mer synlig i anleggsarbeidet. Forbundet ble oppfordret til i langt sterkere grad å fronte miljøanleggene overfor kommunale og statlige myndigheter, ikke minst ved bevisstgjøring av politikerne. Det var også et sterkt ønske om å få enkel tilgang til ei «grunnpakke» for forprosjekt, slik at det ble enklere for klubber og andre initiativtakere å komme i gang og innhente nødvendig informasjon ved oppstart.

Det var stor enighet blant seminaristene om at det i første rekke er små rekrutteringsbaner norsk skøytesport nå trenger. Ragnvald Næss fra Narvik oppfordret til større kreativitet ved å tilby nye distanser tilpasset den enkelte banestørrelse. Han foreslo at det nedsettes ei prosjektgruppe som kan utarbeide nye banestandarder, både for kunstis og naturis. Fra flere hold kom det oppfordringer om helhetlig tenkning og et bredere samarbeid med andre idrettsgrener. Det nye prosjektet i Kristiansund, der skøyter samarbeider med svømming om kunstisbane og badeland, ble nevnt som et godt eksempel.

Sandefjords Bjørn Gulliksen ba forbundet forsøke å presse departementet sterkere når det gjelder fordeling av spillemidler, og han mente at NSF bør kreve at hver kommune skal ha ei skøytebane, tilsvarende de krav fotballforbundet stiller.

F.v. Knut Ludahl, Lars Magnussen, Eirik Nyberg, Atle Bergseth og Narve Møgster.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.